رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آدرس شرکت

ایران - استان گلستان - شهر مرزی اینچه برون - ایستکاه راه آهن مرزی اینچه برون
تلفن: 01733376640
موبایل: 09111704204
ایمیل: info@altynrail.com
altynrail.golestan@gmail.com

مدیر پاسخ استعلام و واگذاری واگن:

امین محمد گوگ

شماره تماس: 09111704204

مدیران سند گردانی:

اسحاق توماچ: 09032218541

نعمت اور پیوند: 09032218542

مدیر امور گمرکی:

آرش قزاق

شماره تماس: 09032218532

مدیر اسناد همراه واگن های اعزامی:

اسماعیل قرنجیک

شماره تماس: 09032218533

مدیر کارگاه تخلیه و بارگیری:

بهروز موسی پور

شماره تماس: 09032218531

مدیر امور مالی:

کاکا باغبانی

شماره تماس: 09032218538

ارسال پیام به شرکت

ایستکاه راه آهن مرزی اینجه برون

ایستکاه راه آهن مرزی اینچه برون

بالا